przejdź do treści

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 630, fax +48 91 42 45 627
    wgkios@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WGKiOŚ-XXXVI
Zezwolenie na transport odpadów

Podstawa prawna: art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów" (WGKiOŚ-20) zawierający:

◦ wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu. W przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów. Rodzaje odpadów należy określić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923),
◦ oznaczenie obszaru prowadzenia działalności,
◦ wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,
◦ przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów,
◦ przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów.

2.Załączniki:

◦ kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych w prowadzonej działalności (ewentualnie umowy najmu, użyczenia bądź leasingu pojazdów),
◦ numer KRS z Rejestru Przedsiębiorców (dotyczy podmiotów zarejestrowanych w sądzie),
◦ dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku opłacenia przelewem).

II. OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa:

• za wydanie decyzji - 616,00 zł, część III pkt 44 ppkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015.783 j.t.).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Zezwolenia na transport odpadów zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. lub z dniem uzyskania wpisu do rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.


Lista załączników:

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2016/05/17, odpowiedzialny/a: Paweł Adamczyk, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2016/11/10 12:15:02
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2016/11/10 12:15:02  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/05/17 13:32:58  nowa pozycja 

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk