przejdź do treści

Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-IV
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5, art. 33, art. 34 ustawy dnia 24 września 2010 r . o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE" lub "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).

2. Do wglądu:
• dowód osobisty lub paszport,
W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
• pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
• dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Organ dokonujący wymeldowania wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o wymeldowaniu. Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej.

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.

II. OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
2. Okazanie pełnomocnictwa do wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego nie podlega opłacie skarbowej.
3. Opłata za wydanie zaświadczenia o dokonanej czynności wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego – 17,00 zł.

Opłatę można uiścić kartą płatniczą w trakcie dokonania czynności, gotówką w kasie Urzędu, we wpłatomacie w sali Biura Obsługi Interesantów lub przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu.

2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3. Wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

4.Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego - szczegółowe informacje znajdują się w procedurze BOI-V WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO DOKONANE W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO.
 


Lista załączników:

udostępnił: Biuro Obsługi Interestantów, wytworzono: 2015/06/17, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/04/14 07:58:53
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski  2017/04/14 07:58:53  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2016/12/07 15:05:46  modyfikacja wartości 
Andrzej Żbikowski  2015/06/17 08:27:19  nowa pozycja 

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk