Wydział Spraw Obywatelskich

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Spraw Obywatelskich
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
  wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XLIV
Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie

Podstawa prawna: art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2017.978 t.j. ze zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 oraz § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2016.231 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy, wypełniony z własnoręcznym podpisem.
 2. Załączniki:
 • kopia posiadanego prawa jazdy wydanego za granicą,
 • tłumaczenie przedłożonego do wymiany prawa jazdy wydanego za granicą na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Kopia tłumaczonego dokumentu stanowi integralną część przedkładanego tłumaczenia (do dokonanego tłumaczenia tłumacz/konsul dołącza w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu).

Nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w załączniku 1 do dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18, z późn. zm.) oraz w załącznikach 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7, str. 441, z późn. zm.);

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna**,
 • kopia karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o studiowaniu od co najmniej sześciu miesięcy – dotyczy cudzoziemców,
 • pisemne pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

    3. Do wglądu:

 • dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zamieszkania osoby składającej wniosek,
 • oryginał prawa jazdy.

II. OPŁATY:

 1. Opłata administracyjna:
  • za blankiet prawa jazdy – 100,00 zł.
 2. Opłata ewidencyjna – 0,50 zł.
 3. Opłata skarbowa:
  • za ewentualne upoważnienie -17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowody wpłat/przelewów należy załączyć do wniosku) na rachunki bankowe Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A.:

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470

b) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

c) opłata skarbowa na rachunek nr 201020 4795 0000 9302 0277 9429

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

Termin generowania profilu w systemie teleinformatycznym do 2 dni, w przypadku zamiaru przystąpienia do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie wnioskowanej kategorii prawa jazdy (patrz uwaga nr 1).

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych.

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio motorowerem lub pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

a) państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) (Norwegia, Lichtenstein, Islandia) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – w okresie ważności prawa jazdy. Nie wymaga się wymiany ww. na polski odpowiednik i nie jest wymagany egzamin teoretyczny w przypadku wniosku o wymianę.

b) państwo:

 • będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44) – w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu,
 • będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322) – w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.                                                           

Jeśli dane państwo jest stroną Konwencji wiedeńskiej lub jest jednocześnie stroną Konwencji wiedeńskiej i genewskiej – nie wymaga się egzaminu teoretycznego. Aktualny wykaz państw Konwencji o ruchu drogowym znajduje się na oficjalnej stronie internetowej UNECE:

http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst_08_RTRSS_RT1968.html,

http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst_07_RTRSS_RT1949.html

c) państwa z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła dwustronne umowy o wzajemnym uznawaniu praw jazdy w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu i nie jest wymagany egzamin teoretyczny w przypadku wniosku o wymianę:

 • Cesarstwo Japonii,
 • Korea Południowa
 • Tajwan.

2. W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej organ administracyjny jest zobowiązany zwrócić się do organu, który wydał to prawo jazdy, o potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie organu wydającego, organ występuje do polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w tym państwie o pomoc w ustaleniu organu, który wydał prawo jazdy oraz danych adresowych tego organu. Nie podlega obowiązkowi weryfikacji w państwie wydania prawo jazdy osoby, która uzyskała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, azyl, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,

3. Zagraniczne prawo jazdy, na podstawie którego wydano polskie prawo jazdy, jest niezwłocznie przesyłane przez organ wydający polskie prawo jazdy do właściwego organu państwa, które je wydało, z informację o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy. Prawo jazdy wydane przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej jest przesyłane za pośrednictwem przedstawiciela dyplomatycznego tego państwa w Rzeczypospolitej Polskiej,

4. Informację o tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.eurzad.szczecin.pl) lub pod numerem telefonu bezpłatnej infolinii: 91-4245-000.

 

**  Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,

- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,

- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,

- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk