Wydział Spraw Obywatelskich

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Spraw Obywatelskich
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
  wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XLV
Międzynarodowe prawo jazdy

Podstawa prawna: Konwencja o ruchu drogowym, podpisana w Genewie 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322). Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu z 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44 ). Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 978 z późn. zm.). § 19,20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 r. poz. 231), art. 127,128,129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.). 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem.

2.Załączniki:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna*
 • kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy.

3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

4.Do wglądu:

 • dokument tożsamości,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

II. OPŁATY:

1.Opłata administracyjna:

 • za blankiet prawa jazdy - 35,00 zł.

2.Opłata skarbowa:

 • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowody wpłat/przelewów należy załączyć do wniosku) na rachunki bankowe Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A. za pośrednictwem Banków bądź Poczty:

a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470

b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 3 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Międzynarodowe prawo jazdy jest dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy. Międzynarodowe prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia na terytorium państw - stron Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. oraz państw - stron Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.
2. Międzynarodowe prawo jazdy jest ważne łącznie z krajowym prawem jazdy.
3. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę. Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy.
4. Osoba ubiegająca się o wydanie międzynarodowego prawa jazdy określa we wniosku o jego wydanie, jaki druk międzynarodowego prawa jazdy ma jej być wydany:
a) zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, podpisaną w Genewie dnia 19 września 1949 r. http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst_07_RTRSS_RT1949.html,
b) zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst_08_RTRSS_RT1968.html,
Dopuszcza się wydanie dwóch dokumentów prawa jazdy międzynarodowego na różnych drukach.
5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. W wyniku negatywnej weryfikacji dokumentów, Starosta wydaje decyzję administracyjną o odmowie wydania międzynarodowego prawa jazdy.

* Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,

- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,

- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,

- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk