Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XLVIII
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Podstawa prawna: art. 102 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 978 z późn. zm.).

A. PRAWO JAZDY ZATRZYMANE ZA PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚĆI O WIĘCEJ NIŻ 50 KM/H NA OBSZARZE ZABUDOWANYM

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

• Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem
• Opłata ewidencyjna.

B. PRAWO JAZDY ZATRZYMANE ZA PRZEKROCZENIE 24 PUNKTOW KARNYCH

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

• Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem
• Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
• Dodatkowym warunkiem jest otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych kategorii (po uprzednim pobraniu z Urzędu Miasta profilu kandydata na kierowcę)
• Opłata ewidencyjna

C. PRAWO JAZDY ZATRZYMANE ZA NIEDOSTARCZENIE W WYZNACZONYM TERMINIE ORZECZENIA LEKARSKIEGO

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

• Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem
• Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wykonane w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.
Jeżeli dla określonej kategorii prawa jazdy uprawniony lekarz wydał orzeczenie lekarskie z określeniem terminu ważności innego niż dotychczasowy, należy za opłatą złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy w oparciu o wydane orzeczenie.
• Jeżeli od daty wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy minął okres przekraczający 1 rok, dodatkowym warunkiem jest otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych kategorii (po uprzednim pobraniu z Urzędu Miasta profilu kandydata na kierowcę)
• Opłata ewidencyjna

D. PRAWO JAZDY ZATRZYMANE ZA NIEDOSTARCZENIE W WYZNACZONYM TERMINIE ORZECZENIA PSYCHOLOGICZNEGO

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

• Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem
• Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami wykonane w dowolnej, uprawnionej pracowni psychologicznej
• Jeżeli od daty wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy minął okres przekraczający 1 rok, dodatkowym warunkiem jest otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych kategorii (po uprzednim pobraniu z Urzędu Miasta profilu kandydata na kierowcę)
• Opłata ewidencyjna

E. PRAWO JAZDY ZATRZYMANE WYROKIEM SĄDOWYM NA OKRES DO ROKU

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

• Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem
• Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami wykonane w dowolnej, uprawnionej pracowni psychologicznej (jeśli wobec osoby była wydana decyzja kierująca)
• Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wykonane w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (jeśli wobec osoby była wydana decyzja kierująca).
Jeżeli dla określonej kategorii prawa jazdy uprawniony lekarz wydał orzeczenie lekarskie z określeniem terminu ważności innego niż dotychczasowy, należy za opłatą złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy w oparciu o wydane orzeczenie.
• zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii (jeśli wobec osoby była wydana decyzja kierująca)
• Opłata ewidencyjna

F. PRAWO JAZDY ZATRZYMANE WYROKIEM SĄDOWYM NA OKRES PRZEKRACZAJĄCY ROK

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

• Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem
• Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami wykonane w dowolnej, uprawnionej pracowni psychologicznej ( jeśli wobec osoby była wydana decyzja kierująca)
• Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wykonane w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (jeśli wobec osoby była wydana decyzja kierująca).
Jeżeli dla określonej kategorii prawa jazdy uprawniony lekarz wydał orzeczenie lekarskie z określeniem terminu ważności innego niż dotychczasowy, należy za opłatą złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy w oparciu o wydane orzeczenie.
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii (jeśli wobec osoby była wydana decyzja kierująca)
• Dodatkowym warunkiem jest otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych kategorii (po uprzednim pobraniu z Urzędu Miasta profilu kandydata na kierowcę)
• Opłata ewidencyjna

II.OPŁATY:

1. Opłata ewidencyjna – 0,50 zł.
2. Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowody wpłat/przelewów należy załączyć do wniosku) na rachunki bankowe Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A.:
a) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po pozytywnie zdanym egzaminie – następny dzień roboczy po godz. 11
W innych przypadkach – bez zbędnej zwłoki

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

Rejestr lekarzy uprawnionych oraz ewidencję psychologów prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl.

W przypadku działania przez pełnomocnika wymagane jest do wglądu pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika.

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk