Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XXXIII
Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne

Podstawa prawna: art. 106, 109, 110 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2017r. poz. 978 t. j. z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. (Dz. U. z 2017r. poz.140 t.j. z późn. zm.) w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

A. W przypadku wydania zezwolenia:
1. „Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne” (WSO-81).
2. Załączniki:
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców,
• orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
• zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi (w przypadku Ochotniczej Straży Pożarnej wystarczy zaświadczenie, że osoba jest zatrudniona w OSP),
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

3. Do wglądu:
• dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zamieszkania,
• pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

B. W przypadku przedłużenia ważności zezwolenia:
1. „Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne” (WSO-81).
2. Załączniki:
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców,
• orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia

3. Do wglądu:
• dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zamieszkania,
• pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

II.OPŁATY:

1. Opłata administracyjna:
• za wydanie zezwolenia – 50,00 zł.
2. Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowody wpłat/przelewów należy załączyć do wniosku) na rachunki bankowe Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A.:
a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 3 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Ewidencję uprawnionych lekarzy i psychologów prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl.
2. Zezwolenie może otrzymać osoba, która ukończyła 21 lat oraz posiada odpowiednie kategorie prawa jazdy.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk