Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-CXX
Wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę z dokumentów po niezdanym egzaminie na prawo jazdy

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o wydanie prawa jazdy” z własnoręcznym podpisem.
2. Wypełniony „Wniosek o wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) z wykorzystaniem dokumentów po niezdanym egzaminie na prawo jazdy” (WSO-73).

3. Dokumenty:
• dowód osobisty lub paszport,
• dokument potwierdzający adres zamieszkania w Szczecinie - w przypadku braku zameldowania w Szczecinie,
• kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna,
• orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców – jeśli orzeczenie w aktach straciło ważność,
• orzeczenie psychologiczne do kategorii C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, wystawione przez psychologa uprawnionego do badań kierowców – jeśli orzeczenie w aktach straciło ważność,
• oryginał oraz kserokopię prawa jazdy- jeśli posiadasz.

ILE ZAPŁACISZ

Opłatę można wnieść przy składaniu wniosku lub po pozytywnym egzaminie państwowym

1. Opłata administracyjna za pozwolenie – 100,00 zł.
2. Opłata ewidencyjna - 0,50 zł.
3. Opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków),

Możesz to zrobić:

• kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę
• gotówką w kasie urzędu
• przelewem internetowym przez Blue Media
• przelewem na konto

Opłata administracyjna:
Bank PKO BP S.A. rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
Opłata ewidencyjna:
Bank PKO BP S.A. rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520
Opłata skarbowa:
Bank PKO BP S.A. rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Potwierdzenie zapłaty musisz dostarczyć do urzędu.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 2 dni

WAŻNE INFORMACJE

1. Warunkiem zamówienia prawa jazdy po zdanym egzaminie jest dostarczenie do Urzędu Miasta dowodu  wpłaty za blankiet prawa jazdy

2. Rejestr lekarzy uprawnionych oraz ewidencję psychologów prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego:

- ewidencja psychologów uprawnionych do badań kierowców

- rejestr lekarzy uprawnionych o badań kierowców      

3. Zdjęcie pozycja frontalna – szczegółowe informacje dotyczące zdjęcia są dostępne na stronie Ministerstwa Cyfryzacji

4. Profil kandydata na kierowcę wydaje Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Istotnym jest, że zgodnie z art. 28 k.c. można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.).

5. Informację o tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, możesz uzyskać w formie sms (gdy podałeś numer telefonu we wniosku), w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.eurzad.szczecin.pl),na stronie www.info-car.pl. lub pod numerem telefonu bezpłatnej infolinii: 91-4245-000.

PODSTAWA PRAWNA

• § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz.231 t.j. z późn. zm.) w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
• § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016r. ( Dz. U. z 2016r. poz. 1377 t.j. z późn. zm.) w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk