Wydział Spraw Obywatelskich

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Spraw Obywatelskich
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
  wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXVII
Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję albo Straż Graniczną

Podstawa prawna: art. 132 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego" (WSO-35).
 2. Załączniki:
  • zaświadczenie z badania technicznego wykonanego po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego,*
  • oryginały kolejnych dowodów własności (bądź ich kopie - patrz: VI. UWAGI pkt 4) - jeśli dowód rejestracyjny odbiera właściciel nie uwidoczniony w tym dowodzie rejestracyjnym,
  • pokwitowanie policyjne.
 3. Do wglądu:
  • polisa OC (patrz: VI. UWAGI pkt 5),
  • dokument tożsamości właściciela,
  • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

*w zależności od przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu, kartą płatniczą - przy okienku (podczas załatwiania sprawy) lub przelewem (dowody wpłat/przelewów z wpisanym w tytule wpłaty/przelewu rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym należy załączyć do wniosku) na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. W przypadku skierowania na badania techniczne albo kiedy zatrzymany przez Policję dowód nie wpłynął jeszcze do Urzędu (dotyczy fizycznego zatrzymania dowodu rejestracyjnego) może być zastosowana procedura rejestracji czasowej (procedura WSO-LVIII).
 2. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
 3. Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.
 4. Dla właściciela pojazdu zamieszkałego poza Szczecinem złożenie wniosku oraz wydanie dowodu rejestracyjnego może nastąpić za pośrednictwem poczty. Jeśli wraz z wnioskiem zostaną przysłane oryginały dokumentów wymienionych w pozycji "załączniki", wówczas dowód rejestracyjny (zatrzymany fizycznie) wraz z oryginałami kolejnych dowodów własności zostaną odesłane na dowolny wskazany we wniosku adres. W przypadku nadesłania pocztą kolejnych dowodów własności w formie kopii, zatrzymany dowód rejestracyjny zostanie odesłany do wskazanego przez wnioskodawcę właściwego Wydziału Komunikacji. W obu przypadkach wystarczy przesłanie wymaganej do wglądu polisy OC w formie kopii. Za ustalenie tożsamości odbiorcy przesyłki odpowiada poczta.
 5. Nie okazanie polisy OC przy osobistym (lub przez pełnomocnika) odbiorze dowodu rejestracyjnego lub nie przesłanie kopii polisy OC przy załatwianiu sprawy za pośrednictwem poczty nie wstrzyma zwrotu dowodu rejestracyjnego lecz spowoduje powiadomienie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nie okazaniu ważnej polisy OC.
 6. Jeśli zatrzymanie dowodu rejestracyjnego następuje przez wprowadzenie informacji o jego zatrzymaniu do centralnej ewidencji pojazdów (tzw. „wirtualne zatrzymanie”), jego zwrot następuje poprzez przekazanie przez organ, który wydał ten dokument, do centralnej ewidencji pojazdów informacji o jego zwrocie, po przekazaniu przez posiadacza zatrzymanego dokumentu informacji o ustaniu przyczyny uzasadniającej zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.

Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk