Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LIV
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami

Podstawa prawna: art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami" (WSO-27).
2.Do wglądu:
◦ dokument tożsamości,
◦ prawo jazdy lub świadectwo kwalifikacji,
◦ pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument pełnomocnictwa w przypadku działania pełnomocnika.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

• za wydanie zaświadczenia - 17 zł,
• za ewentualne upoważnienie - 17 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu należy załączyć do wniosku) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 3 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk