przejdź do treści
logo Urządu Miasta Szczecin
logo e-urzędu miasta Szczecin

Gospodarka odpadami

Uwaga właściciele i zarządcy nieruchomości Gminy Miasto Szczecin! *

Placówki o charakterze oświatowym, społecznym i cmentarze w miejskim systemie odpadów komunalnych od stycznia 2016 r.

Od stycznia 2016 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Miasto Szczecin obejmie również cmentarze komunalne oraz nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne oraz prowadzone są w nich wyłącznie: placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, przedszkola, szkoły (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, artystyczne), zespoły szkół (bez względu na organ prowadzący).

Do 11 GRUDNIA 2015 r. właściciele powyższych nieruchomości zobowiązani są złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DOP-3, obowiązującą od 01 STYCZNIA 2016 R.

WAŻNE!!!

 • JEDNOSTKI NIEPUBLICZNE powinny wypowiedzieć zawarte umowy z firmami wywozowymi tak, aby przestały obowiązywać z dniem 31 GRUDNIA 2015r. Jeśli umowa nie zostanie rozwiązana wówczas właściciele będą ponosić podwójną opłatę z tytułu odbioru odpadów komunalnych – jedną do Gminy, drugą do firmy wywożącej śmieci.
 • W JEDNOSTKACH PUBLICZNYCH, umowy na wywóz odpadów komunalnych wygasają z mocy prawa, z dniem 31.12.2015 r.

Odpady - nowe deklaracje w 2016 r. Kto powinien złożyć?

W styczniu 2016 r. część właścicieli, wyliczających opłatę za śmieci w oparciu o ilość zużytej wody powinna złożyć nową deklarację w sprawie określenia wysokości opłaty za odbiór odpadów.

Kto powinien złożyć nową deklarację? ponad 6 tys. właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy swoją opłatę wyliczają w oparciu o ilość zużytej wody. Wszyscy oni winni po upływie 12 miesięcy złożyć nową deklarację i tym samym na nowo wyliczyć wysokość opłaty za odbiór odpadów, która będzie obowiązywać w roku 2016. Obowiązek dotyczy nieruchomości wielorodzinnych (w ich przypadku deklaracje składają zarządcy), nieruchomości wielolokalowych bez zarządcy oraz nieruchomości jednorodzinnych, w których średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości nie przekracza 4 m3

Kto nie musi składać deklaracji? Ponad 18 tys. właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, która ma opłatę określoną w postaci ryczałtu miesięcznego. Dla nich wysokość opłaty nie zmienia się i w związku z tym nie muszą składać nowych deklaracji!


W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wypełnienia DEKLARACJI prosimy o kontakt pod numer:

91 435 12 39, 91 435 12 02, 91 435 12 10, 91 435 12 20, 91 435 12 13 (deklaracja, opłaty) oraz 91 435 11 99 (odbiór odpadów, wyposażenie, harmonogamy) a także kontaktu e-mailowego: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

Właściciele nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień oraz deklaracji. W stosunku do tych właścicieli, którzy nie zastosują się do wezwania, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. W ramach postępowania, w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


* zgodnie z ustawą przez właścicieli nieruchomości - należy także rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami. Właściciele nieruchomości lokalowych w zabudowie wielorodzinnej objętej wspólnym zarządem nie składają deklaracji. W ich imieniu uczynią to osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną.

 Link do zewnętrzenego serwisu ecoszczecin.pl - otwiera się w nowym oknie

udostępnił: Wydział Utrzymania Czystości i Porządku Urząd Miasta Szczecin, wytworzono: 2013/05/15, odpowiedzialny/a: dyrektor wydziału, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2016/09/12 14:49:53
Lista poprzednich wersji:
 • Tomasz Czerniawski / 2016/09/12 14:49:53 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2016/05/13 07:59:49 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2016/05/06 12:58:05 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/11/26 08:34:20 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/11/26 08:33:11 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/06/23 10:59:18 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/05/21 09:58:48 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/05/21 09:07:09 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2015/03/30 14:10:16 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2015/02/20 07:56:52 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2015/02/19 10:32:24 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2015/02/19 10:30:56 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/12/30 14:02:59 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/12/30 14:01:57 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2014/12/30 11:43:18 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2014/01/03 11:21:32 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/12/18 08:31:21 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/12/18 08:30:53 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/12/18 08:28:14 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/12/17 14:47:43 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/12/17 14:39:27 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/12/17 11:56:05 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/09/13 09:13:02 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2013/06/14 10:56:39 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2013/06/14 10:54:49 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2013/06/14 10:52:42 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/06/03 13:27:34 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/06/03 13:25:40 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/06/03 13:17:22 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2013/06/01 17:23:33 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2013/06/01 17:22:49 / modyfikacja wartości 
 • Ewa Szynkowska / 2013/06/01 17:22:03 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/05/30 22:09:09 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/05/30 21:34:59 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/05/29 13:06:03 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/05/29 12:42:43 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/05/29 11:46:34 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/05/29 11:14:59 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/05/29 11:08:56 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/05/29 11:07:03 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/05/29 10:47:47 / modyfikacja wartości 
 • Tomasz Czerniawski / 2013/05/29 10:33:58 / modyfikacja wartości 
 • Sławomir Klimek / 2013/05/15 00:09:37 / nowa pozycja