Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Polska Klasyfikacja Działalności

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 251 poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.) - z okresem równoległego stosowania dotychczasowej klasyfikacji do końca 2009 r. Nowotworzone podmioty powinny rejestrować swoją działalność wg nowej klasyfikacji PKD 2007.


Sekcje

A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
B - GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
D - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
E - DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
F - BUDOWNICTWO
G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
H - TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
I - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA
K - DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
L - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
M - DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
N - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
O - ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
P - EDUKACJA
Q - OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
R - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
S - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
T - GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
U - ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

Parametry poszukiwanego wpisu w PKD

 Aby wyszukać wpis o konkretnym numerze, należy wpisać cały lub fragment szukanego numeru.
 
Aby wyszukać wpis zawierający konkretne słowo lub słowa należy wpisać to słowo(a).
Drzewo PKD     

Wydruk