Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
ikonka e-mailikonka e-mail  

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej


   WUiAB-I Pozwolenie na budowę
WUiAB-I
POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Podstawa prawna: art. 28 i 36 w powiązaniu z art.33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o pozwolenie na budowę" (WUiAB-1).
 2. Załączniki:
  • projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi (4 egzemplarze),
  • "Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane" (WUiAB-12)*,
  • aktualna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

  W przypadku obiektów budowlanych, takich jak:
  - obiekty energetyki jądrowej,
  - rafinerie,
  - zakłady chemiczne,
  - zapory wodne,
  których projekty budowlane zawierają nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach,

  • specjalistyczna opinia wydana przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.

II. OPŁATY:
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa za pozwolenie na budowę:

 • budynku przeznaczonego na wykonywanie w nim działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna - za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1,00 zł (nie więcej niż 539,00 zł),
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14,00 zł,
 • innego budynku - 48,00 zł,
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20,00 zł,
 • budowli związanych z produkcją rolną - 112,00 zł,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2143,00 zł,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych cieplnych oraz dróg o dług. do 1 kilometra - 105,00 zł,
 • innych budowli - 155,00 zł,
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91,00 zł.

W przypadku wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszkalnej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony powyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

 • na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych - 50% stawek.

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego oraz nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

Zwalnia się od opłaty skarbowej pozwolenia na:

 • budowę obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.
Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej (WUiAB).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462).

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Projekt powinien zawierać:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie,
 • projekt architektoniczno - budowlany,
 • stosownie do potrzeb:
  • oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
  • oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
 • w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno - inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz innych niż określone wyżej, mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,
 • w przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy - ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.

W zależności od rodzaju inwestycji do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę mogą być wymagane uzgodnienia i dokumenty z niżej wymienionymi instytucjami:

1. Urzędem Miasta Szczecin
Adres: Szczecin - pl. Armii Krajowej 1

 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - w zakresie wydania decyzji o wycince drzew i krzewów, pozwoleń wodno-prawnych, sfer ochrony ujęć wody, geologii, wydalanych zanieczyszczeń do atmosfery, tel. 42-45-630,
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - w zakresie obrony cywilnej, tel. 42-45-110,
 • Zespół Miejskiego Konserwatora Zabytków - w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych oraz obiektów i obszarów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, tel. 42-45-654.

2. Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - w zakresie bezkolizyjnego usytuowania obiektów i uzbrojenia terenu.
Adres: Szczecin - ul. Odrowąża 1, tel. 42-45-199.

3. Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego - w zakresie projektów dróg, placów, sieci i przyłączy infrastruktury technicznej, organizacji ruchu na czas budowy
Adres: Szczecin - ul. Klonowica 5, tel. 48-00-444.

4. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym - w przypadku sieci wodociągowych i kanalizacyjnych usytuowanych na terenach dróg
Adres: Szczecin - ul. Wincentego Pola 6, tel. 48-70-413.

5. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym lub z uprawnionym rzeczoznawcą ds. sanitarno - higienicznych - w przypadkach innych inwestycji.
Adres: Szczecin - ul. Wincentego Pola 6, tel. 48-70-413.

6. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - w odniesieniu do stref ochrony archeologicznej, terenu Podzamcza, przyrody (drzew i krzewów) na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków.
Adres: Szczecin - ul. Kuśnierska 20, tel. 43-37-066.

7. ENEA S.A. ODDZIAŁ W SZCZECINIE - REJON ENERGETYCZNY SZCZECIN - zgoda na podłączenie obiektu do sieci, warunki techniczne podłączenia i uzgodnienie rozwiązań sieci SN i NN oraz rozwiązań projektowych oświetlenia miejsca i rodzaju pomiaru.
Adres: Szczecin - ul. Derdowskiego 2, tel. 81-32-223.

8. Zakładem Energetycznym Rejon Oświetlenia Ulic
Adres: Szczecin - ul. Ku Słońcu 34a, tel. 48-34-185.

9. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji - zgoda na podłączenie obiektu do sieci, warunki techniczne podłączenia i uzgodnienie rozwiązań projektowych.
Adres: Szczecin - ul. Golisza 10, tel. 42-21-261.

10. WIELKOPOLSKĄ SPÓŁKĄ GAZOWNICTWA Sp. z o.o. w Poznaniu, Oddział - Zakład Gazowniczy Szczecin - w celu uzyskania zgody na podłączenie obiektu do sieci, warunków technicznych podłączenia i uzgodnienia rozwiązań projektowych.
Adres: Szczecin - ul. Tama Pomorzańska 26, tel. 48-24-281.

11. Telekomunikacją Polską S.A.
Adres: Szczecin - al. Wyzwolenia 70, tel. 45-01-754.

12. Zakładem Radiokomunikacji i Teletransmisji
Adres: Szczecin - al. Wyzwolenia 70, tel. 42-26-677.

13. Państwową Agencją Radiokomunikacyjną
Adres: Szczecin - al. Wyzwolenia 70, tel. 42-26-865.

14. Miejską Komendą Państwowej Straży Pożarnej lub rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych - w zakresie wyposażenia w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe oraz rozwiązań projektowych.
Adres: Szczecin - ul. Grodzka 1/5, tel. 43-40-806.

15. Rzeczoznawcą ds. b.h.p. - projektu obiektów, w których znajdują się miejsca pracy.

16. Szczecińską Energetyką Cieplną - w celu uzyskania zgody na podłączenie obiektu do sieci, warunków technicznych podłączenia i uzgodnienie rozwiązań projektowych.
Adres: Szczecin - ul. Dembowskiego 6, tel. 45-54-363.

17. Inspektoratem Lotnictwa Cywilnego
Adres: Szczecin - ul. Przestrzenna 1, tel. 46-13-455.

18. Zespołem Parków krajobrazowych (Doliny Dolnej Odry)
Adres: Gryfino - ul. Armii Krajowej 78, tel. 41-50-139.

* Przez prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
  statystyka  STATYSTYKAcofnij  COFNIJdrukuj  DRUKUJ
logo Unii Europejskiej
© Urząd Miasta Szczecin. Portal eurzad.szczecin.pl jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu. Kontakt: boi@um.szczecin.pl
ikona ZPORR