Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XLIX
Ponowne uzyskanie utraconych uprawnień

Podstawa prawna: art. 11 ust. 1, art. 104 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 978 z późn. zm.); art. 7 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy- Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. z 2015r., poz. 541); § 5 ust. 1, §9 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 r. poz. 231); art. 127,128,129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm)

A. W przypadku przekroczenia 20 punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy
B. W przypadku popełniania przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu komunikacji w okresie 2 lat od wydania po raz pierwszy prawa jazdy
C. W przypadku popełniania trzech wykroczeń w okresie 2 lat od wydania po raz pierwszy prawa jazdy
D. W przypadku kierowania pojazdem silnikowym w okresie o którym mowa w art. 102 ust.1d ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (kierowanie pojazdem w przedłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym)

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1) wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem 
2) orzeczenie lekarskie uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono wymagane*
3) kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna**
4) dotychczasowy dokument prawa jazdy (jeżeli nie został wcześniej zatrzymany przez organy ścigania)
5) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej

Do wglądu:
• dokument tożsamości,
• pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.

II.OPŁATY:

1. Opłata administracyjna:
• za blankiet prawa jazdy – 100,00 zł.
2. Opłata ewidencyjna – 0,50 zł.
3. Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu

Opłaty można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem (dowody wpłat/przelewów należy załączyć do wniosku) na rachunki bankowe Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A.:
a) opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
b) opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520
c) opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 2 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).
Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Po cofnięciu uprawnienia osoba taka musi spełnić ponownie wymagania stawiane osobom po raz pierwszy ubiegającym się o uprawnienia do kierowania pojazdami, a więc odbyć właściwe szkolenie i zdać egzamin państwowy.
2. Profil kandydata na kierowcę wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. W wyniku negatywnej weryfikacji dokumentów, Starosta wydaje decyzję administracyjną o odmowie wydania prawa jazdy.
4. *Rejestr lekarzy uprawnionych prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl.

** Fotografia powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

- musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,

- musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,

- bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,

- naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami - w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk