Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XXII
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 3, ust. 3, ust. 4 i ust. 5, art. 36, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2411), część II załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / NOTIFICATION OF LEAVING THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka). Formularz w formie dokumentu elektronicznego – patrz uwagi pkt 7.
2. Do wglądu:
• dowód osobisty lub paszport,
W przypadku zgłoszenia wyjazdu przez pełnomocnika dodatkowo:
• pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu,
• dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie zgłoszenia wyjazdu poza granice RP - 17,00 zł. Opłatę można uiścić kartą płatniczą w trakcie dokonania czynności, gotówką w kasie Urzędu, we wpłatomacie w sali Biura Obsługi Interesantów lub przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć dowód wpłaty.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki. Organ dokonujący zgłoszenia wyjazdu poza granice RP wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie potwierdzające dokonanie ww. czynności.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Procedura obejmuje 2 rodzaje wyjazdów tj. na pobyt stały i na pobyt czasowy dłuższy niż 6 miesięcy.

2. Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu na pobyt stały skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

3. Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszenie wyjazdu na pobyt czasowy skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego.

4. Zgłoszenia wyjazdu na pobyt stały lub czasowy należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.

5. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

6. Zgłoszenia wyjazdu poza granice RP można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

7. Formularz w formie dokumentu elektronicznego może być złożony przez osobę posiadającą numer PESEL. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo. Przy procedurze elektronicznej wymagany jest profil zaufany.

Szczegóły dotyczące założenia profilu zaufanego

Dostęp do formularza elektronicznego


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk