przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XX
Zgłoszenie stwierdzenia potencjalnie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Podstawa prawna: 101e, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) – Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może zgłosić ten fakt staroście

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Zgłoszenie o stwierdzeniu potencjalnie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi" (WOŚr-20) powinno zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
2) wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
3) informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
4) opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).

2. Do zgłoszenia składanego w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa odpowiednio wyżej, tj. w ust. 1, pkt 3 i 4.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.

Zawiadomienie o dokonanie wpisu w wykazie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Brak uzupełnienia wniosku w przewidywanym przepisami terminie od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
2. Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi to zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.; rozumie się przez to także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2187), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.
3. Władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2018/02/20
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/05/19 12:16:40
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/05/19 12:16:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/14 08:15:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/14 07:44:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 09:06:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:21:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/07 11:57:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/20 09:13:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/20 09:12:19 nowa pozycja