przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Urząd Stanu Cywilnego

Numer Tytuł procedury
USC-I Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
USC-II Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
USC-III Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym)
USC-IV Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą
USC-V Zgłoszenie urodzenia dziecka
USC-VI Rejestracja zgonu
USC-VII Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie
USC-VIII Zmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie
USC-IX Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
USC-X Rejestracja i odtworzenie aktu stanu cywilnego
USC-XI Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
USC-XII Nadanie dziecku nazwiska męża matki
USC-XIII Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia
USC-XV Sporządzenie testamentu
USC-XVI Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
USC-XVIII Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
USC-XX Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej
USC-XXI Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pozostającej w związku małżeńskim
USC-XXII Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy małoletniego dziecka
USC-XXIII Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pełnoletniej stanu wolnego
USC-XXIV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego
USC-XXV Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej
USC-XXVI Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
USC-XXVII Wydanie decyzji zezwalającej na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy celem pochowania ich na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinie
USC-XXVIII Zaświadczenie o stanie cywilnym
USC-XXIX Wgląd w akta