przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wydział Spraw Obywatelskich

Numer Tytuł procedury
WSO-I Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stały
WSO-II Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy
WSO-IV Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego
WSO-V Nadanie numeru PESEL na wniosek
WSO-V Надання номера PESEL за запитом
WSO-VI Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
WSO-VI Реєстрація іноземця на тимчасове перебування
WSO-VII Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania
WSO-VIII Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców Szczecina lub rejestru PESEL
WSO-X Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
WSO-X Реєстрація іноземця на постійне проживання
WSO-XII Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego
WSO-XIII Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
WSO-XIV Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności
WSO-XVI Wydawanie dowodów osobistych
WSO-XVII Składanie wniosku w formie elektronicznej o wydanie dowodu osobistego
WSO-XVIII Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
WSO-XIX Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
WSO-XX Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy
WSO-XXI Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego
WSO-XXII Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
WSO-XXIII Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
WSO-XXIV Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
WSO-XXV Wgląd w akta
WSO-XXVI Wydanie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ)
WSO-XXVIII Wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy (KKK)
WSO-XXXIII Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne
WSO-XXXIV Wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę
WSO-XXXV Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM
WSO-XXXVII Wydanie wtórnika prawa jazdy
WSO-XXXIX Wymiana prawa jazdy z tytułu zmiany nazwiska
WSO-XL Wymiana prawa jazdy wydanego do dnia 18 stycznia 2013 r. (np. książeczkowe)
WSO-XLII Dodatkowa (trzecia) tablica rejestracyjna oraz jej wtórnik
WSO-XLIII Wymiana prawa jazdy z powodu upływu terminu jego ważności
WSO-XLIV Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
WSO-XLV Międzynarodowe prawo jazdy
WSO-XLVII Wydanie pozwolenia tramwajowego
WSO-XLVIII Zwrot zatrzymanego prawa jazdy
WSO-XLIX Ponowne uzyskanie utraconych uprawnień
WSO-L Wymiana prawa jazdy z tytułu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej
WSO-LIV Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami
WSO-LVI Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
WSO-LVII Wydanie decyzji na wyrobienie zastępczej tabliczki znamionowej
WSO-LVIII Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek
WSO-LIX Przedłużenie pozwolenia czasowego
WSO-LX Wtórnik pozwolenia czasowego
WSO-LXI Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
WSO-LXII Rejestracja pojazdu nowego i używanego po zmianie właściciela w kraju
WSO-LXIII Wyrejestrowanie pojazdu
WSO-LXIV Wymiana dowodu rejestracyjnego (zapisanego)
WSO-LXV Wymiana dowodu rejestracyjnego (zniszczonego)
WSO-LXVI Wymiana dowodu rejestracyjnego z tytułu zmiany nazwiska/nazwy lub adresu w obrębie Gminy Miasto Szczecin
WSO-LXVII Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję albo Straż Graniczną
WSO-LXVIII Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu
WSO-LXIX Rejestracja pojazdu po zmianie adresu miejsca zamieszkania na teren innego starostwa
WSO-LXX Wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych (numerów nadwozia)
WSO-LXXI Zniszczenie/zgubienie/kradzież tablic rejestracyjnych i wymiana na tablice z nowym numerem rejestracyjnym
WSO-LXXII Zniszczenie/utrata/kradzież tablic rejestracyjnych i zamówienie wtórnika
WSO-LXXIII Wtórnik dowodu rejestracyjnego
WSO-LXXIV Rejestracja pojazdu marki "SAM" tj. konstrukcji własnej
WSO-LXXV Rejestracja lub zmiana pojazdu na zabytkowy
WSO-LXXVI Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencyjnych pojazdów
WSO-LXXVII Profesjonalna rejestracja pojazdów
WSO-LXXIX Wtórnik nalepki legalizacyjnej i nalepki na tablice tymczasowe
WSO-LXXXI Zmiana rodzaju pojazdu
WSO-LXXXIII Zastaw rejestrowy
WSO-LXXXIV Montaż/demontaż haka oraz wpis taxi, gaz, VAT, PIT, CIT oraz L
WSO-LXXXVI Czasowe wycofanie i przywrócenie pojazdu do ruchu
WSO-CIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WSO-CIV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich
WSO-CIX Ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania
WSO-CXV Zastrzeżenie/cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL
WSO-CXX Wygenerowanie profilu kandydata na kierowcę z dokumentów po niezdanym egzaminie na prawo jazdy
WSO-CXXI Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy
WSO-CXXII Zgłoszenie zagubienia rzeczy