przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XXXIV
Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Podstawa prawna: art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1510).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, według formularza zgłoszenia określonego w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zawierające informacje określone w art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.).

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia – 120,00 zł
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Brak uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
2. Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
3. W przypadkach uzasadnionych koniecznością ochrony środowiska organ może ustalić, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2016/05/17
odpowiedzialny/a:
Dariusz Matejski
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/05/19 09:24:48
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/05/19 09:24:48 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/05/19 09:24:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 09:46:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:26:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/09 10:03:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/17 13:23:14 nowa pozycja