przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XXIV
Uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska, pod kątem ochrony zieleni (promesa)

Podstawa prawna: art. 83, art. 84, art. 85, art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz.1614 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni (promesa)" (WOŚr-17) od posiadacza nieruchomości lub inwestora zawierający:

• imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
• oznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew – określenie adresu (numeru posesji) oraz numeru ewidencji gruntów dla nieruchomości;
• oznaczenie drzewa lub krzewu do usunięcia – gatunek, wielkość powierzchni z której zostanie usunięty krzew, obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
• przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
• rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

2. Załączniki:

1) Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego.
2) Szczegółowa inwentaryzacja zieleni na terenie objętym inwestycją z określeniem gatunków drzew i krzewów, obwodu pni, wysokości drzew i zasięgu ich koron, powierzchni porośniętej krzewami w m2 oraz stanu zdrowotnego zieleni w ocenie wnioskodawcy oraz zaznaczeniem zieleni (drzew, krzewów) przeznaczonej do usunięcia (wycinki i przesadzenia) na mapie. Inwentaryzacja winna być sporządzona w formie opisowej oraz w formie graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania działki lub terenu (a w szczególności układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu) ze wskazaniem zaistniałych kolizji z zielenią.
3) Propozycja doboru gatunkowego drzew i krzewów do posadzenia w zamian za usuwane egzemplarze.
4) Projekt układu zieleni dla ww. inwestycji sporządzony na kopii mapy jak wyżej.
5) Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) w przypadku, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu, a także, gdy proponowane do usunięcia drzewa lub krzewy znajdują się poza jej granicą.
6) W przypadku działania przez przedstawiciela - upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez właściciela lub prokurenta).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej.

Opłata skarbowa:
• od upoważnienia dla osoby załatwiającej sprawę - 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.
Do 60 dni - sprawy szczególnie skomplikowane.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin wydaje marszałek województwa zachodniopomorskiego.
3. Przepisów ustawy dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do:

1) krzewu lub krzewów, rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f uoop.

4. Forma załatwienia – Uzgodnienie w formie pisemnej opinii – okres ważności 1 rok.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2016/05/17
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2020/01/22 07:52:21
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2020/01/22 07:52:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 09:12:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:22:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/20 08:30:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/17 10:33:40 nowa pozycja