przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XLII
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych” (WOŚr-25), który powinien zawierać:
• imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz numer identyfikacji podatkowej – NIP,
• określenie przedmiotu i obszaru działalności,
• określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem (należy przedstawić możliwości techniczne i organizacyjne z uwzględnieniem posiadanego sprzętu wykorzystywanych do prowadzenia działalności w tym, np.: załączyć aktualne kopie dowodów rejestracyjnych specjalistycznych pojazdów),
• informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
• proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
• określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia (termin należy określić dokładnie, np. w latach, maksymalny okres na jaki zezwolenie może być wydane wynosi 10 lat).
2. Załączniki:
• zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i musi ono zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
• potwierdzenie gotowości przyjęcia nieczystości ciekłych lub nieczystości z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną,
• oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do terenu, na którym położona jest baza transportowa Wnioskodawcy.

II.OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa wynosi:
• za wydanie decyzji – 107,00 zł (część III pkt 42 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

1. Przed wydaniem zezwolenia organ może:
• wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
• dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
2. Wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie powinien spełnić wymagania określone w uchwale Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2023 r. Nr LI/1381/23 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. 2023.3642).
3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Prezydentowi Miasta wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.
4. Organ odmówi wydania zezwolenia, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi:
• jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,
• mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,
oraz w przypadku, gdy przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2016/05/18
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Eliza Kaberów
dnia:
2023/09/22 09:11:54
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Eliza Kaberów 2023/09/22 09:11:54 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/05/18 13:35:11 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/05/18 13:32:54 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/05/18 13:30:36 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/05/18 13:30:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 10:02:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:29:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/05 13:09:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/11/10 11:34:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/18 10:12:28 nowa pozycja