przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XVIII
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m

Podstawa prawna: Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 12 kwietnia 2018 r., Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 17 kwietnia 2020 r., Rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

• formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie,
• dowód własności jednostki pływającej,
 - w przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 - w przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
• dokumenty poświadczające następujące informacje, jeżeli zostały wydane:
 - rejestracja jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą,
 - deklaracja zgodności CE,
 - numer identyfikacyjny kadłuba (zdjęcie),
 - rok budowy, producent, model i marka jednostki pływającej,
 - materiał główny kadłuba oraz wymiary i parametry jednostki pływającej,
 - dopuszczalna siła wiatru, wysokość fali oraz maksymalna dopuszczalna liczba osób na pokładzie jednostki pływającej,
 - rodzaj napędu jednostki pływającej;
• w przypadku jednostek o napędzie mechanicznym o mocy powyżej 20 kW, należy przedłożyć dokument potwierdzający moc silnika;
• zgoda właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora;
• potwierdzenie wniesienia opłaty (opłatę można wnieść w Urzędzie podczas składania wniosku w wersji papierowej).

Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginale. Po zweryfikowaniu i dokonaniu rejestracji, oryginały dokumentów zostaną zwrócone wnioskodawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

UWAGA:
Wniosek o rejestrację jednostki pływającej można także złożyć w wersji elektronicznej za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, dostępnej pod adresem https://interesant.reja24.gov.pl .
Urząd Morski w Szczecinie uruchomił platformę szkoleniową dla interesantów pod adresem https://szkolenia.reja24.gov.pl .

II.OPŁATY:

• za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
• za zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
• za wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
• za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - 15 zł

Opłatę za dokonanie powyższych czynności można uiścić w kasie Urzędu, za pośrednictwem Banków, Poczty lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A. nr
40 1020 4795 0000 9002 0442 3075.

• za pełnomocnictwo - 17 zł

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.


OPŁATA NIE PODLEGA ZWROTOWI - nawet w przypadku wydania zawiadomienia o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania, na przykład z powodu braku wymaganej dokumentacji lub decyzji o odmowie wpisania jednostki do rejestru.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:
• ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych,
• ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

VI.UWAGI:

Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb na wodach śródlądowych na podstawie dotychczasowej ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, odbywała się wyłącznie do 31 lipca 2020 r. Przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym w części dotyczącej rejestracji łodzi i pontonów zostały uchylone. Powyższe zmiany związane są bezpośrednio z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - zgodnie z nimi obowiązkowi rejestracji podlegają wyłącznie:
• jachty oraz inne jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb o długości powyżej 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW (20,4 KM),
• jednostki pływające używane do połowów rybackich,
• jednostki pływające przeznaczone do uprawiania żeglugi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o ile nie posiadają innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:
• jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
• jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
• deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

OPIS PROCEDURY:
• Rejestracji jednostki pływającej dokonuje organ rejestrujący, wpisując jednostkę do rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, zwanego dalej "rejestrem", oraz nadaje jej numer rejestracyjny i wydaje dokument rejestracyjny.
• W celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego.
• Jeżeli jednostka pływająca jest przedmiotem współwłasności, wnioski, o których mowa w ust. 2, może złożyć każdy współwłaściciel, przedkładając pełnomocnictwo do działania w imieniu pozostałych współwłaścicieli.
• Dokonując rejestracji jednostki pływającej, która nie posiada numeru identyfikacyjnego ani indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI), organ rejestrujący nadaje jej indywidualny numer identyfikacyjny (INI), który nie podlega zmianie w okresie istnienia jednostki pływającej.
• Z chwilą zarejestrowania jednostka pływająca uzyskuje polską przynależność. Dokument rejestracyjny jest dowodem polskiej przynależności jednostki pływającej.
• Właściciel jednostki pływającej otrzymuje wraz z dokumentem rejestracyjnym unikalny kod umożliwiający wprowadzenie do rejestru informacji. ODBIÓR DOKUMENTU może nastąpić jedynie w organie rejestrującym (dokument nie może być przesłany wnioskodawcy), dlatego wybierając organ rejestrujący wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę wygodę dotarcia do jego siedziby.
• „Zmiana danych jednostki” – to procedura podczas, której właściciel jednostki, już zarejestrowanej w systemie Reja24, może dokonać zmian polegających na: zmianie właścicieli/a, armatora i innych danych dotyczących jednostki zawartych w rejestrze np. nowy silnik.
• W przypadku utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego wtórnik tego dokumentu wydaje, na wniosek właściciela, organ rejestrujący. Do wniosku dołącza się oświadczenie zawierające informacje o fakcie i okolicznościach utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego.
• Powyższe oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Rejestracja odbywa się w starostwach oraz w miastach na prawach powiatu, odpowiedzialnych wcześniej za rejestrację sprzętu do połowu ryb oraz w polskich związkach sportowych: Polskim Związku Żeglarskim oraz Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego.

W przypadku pytań skontaktuj się pod nr tel. (91) 42 45 888 lub (91) 43 51 110.
 

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2016/05/17
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/12/04 10:37:34
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/12/04 10:37:34 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/12/04 10:33:55 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/12/04 10:30:12 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/12/04 10:25:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/03/04 11:01:14 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/06 10:00:20 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/06 09:50:33 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/06 09:46:27 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/06 09:01:52 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/06 09:01:10 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/06 08:21:46 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/06 08:05:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/07/31 14:51:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/07/29 12:32:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/07/29 12:26:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/07/29 12:21:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/15 12:43:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/16 09:57:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 08:32:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:20:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/31 12:58:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/04 11:19:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/17 09:30:29 nowa pozycja