przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XII
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew" (WOŚr-9) właściciela lub właścicieli nieruchomości, zawierający:

• imię i nazwisko wnioskodawcy,
• oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
• rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości
• pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika
• dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej)

II.OPŁATY:

Nie pobiera się opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej.

Opłata skarbowa:
• za pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - 17,00 zł. (Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 35 dni (21 dni na dokonanie oględzin, 14 dni od dokonania oględzin na wniesienie sprzeciwu przez organ).

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem tutejszego Organu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VI.UWAGI:

1. Zgodnie z art. 83f ust. 8, 12 usunięcie drzewa może nastąpić:

1) jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin,
2) w momencie wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia przez organ sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

2. Zgodnie z art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody w przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych przez organ oględzin usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
3. Zgodnie z art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
4. W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.:

1) krzewu lub krzewów, rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2017/06/20
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2020/03/12 12:37:47
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2020/03/12 12:37:47 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/22 07:53:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 08:10:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:18:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/23 08:30:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/20 08:41:10 nowa pozycja