przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Ochrony Środowiska
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
  wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-X
Zezwolenie na zbieranie odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 2056 z późn.zm.) oraz w oparciu o 41 ust. 1, 2, 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. „Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji” (WOŚr-7) zawierający:
 2. Załączniki:
  • numer KRS z Rejestru Przedsiębiorców (dotyczy podmiotów zarejestrowanych w sądzie),
  • kopia zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu umowy dotyczącej przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów.
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), o ile jest wymagana,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa do terenu, na którym magazynowane będą odpady,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku opłacenia przelewem).
  • zaświadczenie o niekaralności:
   a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
   b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
   – za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.);
  • zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358 z późn. zm.);
  • oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach;
  • oświadczenie, że w stosunku do:
   a) osoby, o której mowa w art. 42 ust 3a pkt 1 lit. a ustawy o odpadach,
   b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
   - w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;
  • oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  • Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503 z późn. zm.), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
  • Do wniosku o zezwolenie na:
   1) zbieranie odpadów niebezpiecznych,
   2) przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych,
   3) zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,
   4) przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1.
   Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania.
   Umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na tej nieruchomości.
   Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
  • operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:
   a) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2057) - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,
   b) osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy o ochronie przeciwpożarowej - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;
  • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach (uzgodnienie, o którym mowa w ust. 4b pkt 1, następuje w drodze postanowienia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, na które przysługuje zażalenie. Uzgadniając warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej:
   1) wyraża zgodę na ich zastosowanie albo
   2) wyraża zgodę na ich zastosowanie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, albo
   3) nie wyraża zgody na ich zastosowanie.
   Operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o której mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

II. OPŁATY:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa:

za wydanie decyzji – 616,00 zł, część III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Odmowa udzielenia zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów następuje:

 1. w przypadku postanowienia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej lub zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c, właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 2. w przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 3. w przypadkach określonych 46 ustawy o odpadach.
   

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2023/06/12
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Tomasz Czerniawski
dnia:
2023/06/12 14:18:54
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/06/12 14:18:54 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/06/12 10:47:42 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/06/12 10:45:38 nowa pozycja