przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 627
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-XI
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 z późn. zm., Dz. U. z 2016 r. poz. 2089).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie" (WOŚr-11).

II. OPŁATY:

1. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, w przypadku gdy:
- przekazanie informacji następuje ustnie lub
- informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostają wyszukane i przekazane do wglądu w siedzibie organu administracji.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne w sytuacji, gdy:
- informacje wymagają wyszukania,
- sporządzone zostają kopie dokumentów lub danych,
- następuje przekształcenie informacji w formę zawartą we wniosku (np. elektroniczną - płyta CD),
- organ przesyła wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych drogą pocztową.

2. Wysokość opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
a) Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi:
- jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów – 5 zł;
- jeżeli wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów, mnoży się kwotę 5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i współczynnik różnicujący 0,1.
b) Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
c) Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:
- 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej,
- 1,50 zł za stronę kopii kolorowej.
d) Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie:
- (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. d, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;
- (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. d, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;
- (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. d, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;
- (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt. c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.
e) Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.
f) Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.
g) Opłaty uiszcza się w terminie 14 dni.

3. Opłaty pobierane są:
a) za zaliczeniem pocztowym – w przypadku, gdy informacja o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie jest przekazywana za pośrednictwem poczty,
b) przelewem na rachunek Urzędu Miasta – w przypadku, gdy informacja o udostępnianiu informacji o środowisku jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę.

4. Opłaty pobierane za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin: Bank PKO BP S.A. 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
Termin, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.
W dniu złożenia wniosku w przypadku, gdy udostępnienie dotyczy dokumentów, o których informacje znajdują się w publicznie dostępnych wykazach danych, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.
Jeżeli odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje ze względu na wyłączenie jawności informacji z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawa do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwową, skarbową lub statystyczną, wówczas przysługuje prawo do wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

VI. UWAGI:

Bez pisemnego wniosku udostępnia się:

  • informację niewymagającą wyszukiwania,


w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi – informacje znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2016/05/17
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/02/03 11:15:27
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/02/03 11:15:27 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/03 11:14:01 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/03 11:08:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/14 08:07:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 08:05:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:18:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/09 10:16:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/09 08:42:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/12 10:23:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/17 07:58:47 nowa pozycja