przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Najczęściej zadawane pytania - utrata dokumentów


Co należy zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana:

1. niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną,
- zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych — odpowiednio rodzica albo opiekuna lub kuratora ustanowionego przez sąd, w urzędzie obsługującym organ gminy lub w urzędzie konsularnym,
- za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, która czasowo przebywa, w szczególności w związku z wypoczynkiem, leczeniem lub nauką, pod opieką innej osoby niż rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd, o utracie dowodu osobistego zawiadamia opiekun faktyczny tej osoby,
- w przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, zawiadomienia może dokonać pełnomocnik, po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie,
- zawiadomienie o utracie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej,
- zawiadamiający jest obowiązany podać imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki posiadacza utraconego dowodu osobistego oraz wystawcę dowodu osobistego,

2. wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy,

3. osoba przebywająca na terenie gminy Szczecin utratę dowodu osobistego może zgłosić w:
 

Urzędzie Miasta
pl. Armii Krajowej 1
sala 62

Wydział Spraw Obywatelskich stanowiska 2-9 oraz pokój nr 27
telefon 91 42 45 000
lub
Filii Urzędu Miasta
ul. Rydla 39 – 40

telefon 91 46 29 602, 91 46 29 603


Po otrzymaniu informacji o utracie dowodu osobistego tut. organ niezwłocznie unieważnia dokument w systemie informatycznym.

Osoba, która zagubiła prawo jazdy może zasięgnąć informacji, czy dany dokument został dostarczony przez osoby trzecie do tut. organu w pokoju nr 39a Wydziału Spraw Obywatelskich, nr tel. 91-42-45-262. Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy. Po złożeniu wniosku przez osobę, która utraciła prawo jazdy automatycznie w momencie zamówienia nowego dokumentu poprzedni blankiet jest w systemie anulowany. Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy można złożyć w tut. Wydziale Spraw Obywatelskich. Do wniosku należy załączyć jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, złożyć oświadczenie o okolicznościach utraty dokumentu, wnieść opłatę za nowy blankiet prawa jazdy w wysokości 100,50 zł oraz okazać dowód osobisty. Nowy dokument będzie do odbioru po ok. 10-14 dniach.

Osoba, która zagubiła dowód rejestracyjny może zasięgnąć informacji, czy dany dokument został dostarczony przez osoby trzecie do tut. organu w pokoju nr 52 Wydziału Spraw Obywatelskich, nr tel. 91-42-45-272. Jeżeli osoba zgłosi do tut. organu utratę dowodu rejestracyjnego wówczas przedmiotowa informacja odnotowywana jest w systemie komputerowym. Złożenie wniosku o wtórnik dokumentu powoduje wydanie pozwolenia czasowego . Wydanie nowego dokumentu (czy to pozwolenie czy dowód rejestracyjny) unieważnia poprzedni blankiet. W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego, jego właściciel powinien zgłosić się w tut. Wydziale Spraw Obywatelskich i złożyć wniosek o wydanie wtórnika dokumentu. Do wniosku należy załączyć oświadczenie o okolicznościach utraty dokumentu, odpis ostatniego badania technicznego pojazdu (chyba, że w tut. ewidencji pojazdów widnieje aktualny termin następnego badania technicznego i nie jest on krótszy niż miesiąc - wtórnik dokumentu należy wówczas odebrać przed upływem tego terminu), kartę pojazdu (jeśli była wydana), aktualną polisę OC oraz dowód osobisty. Zostanie wówczas wydane pozwolenie czasowe. Koszt wtórnika dowodu rejestracyjnego wynosi ok. 73 zł. Po około dwóch tygodniach od momentu złożenia wniosku można dowiadywać się telefonicznie (pod numerami telefonów 91 42 45 272 lub 91 42 45 968, czy dokument jest już gotowy do odbioru (dowody rejestracyjne produkowane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie).

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2009/07/17
odpowiedzialny/a:
Lidia Matlak
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2019/04/10 15:11:21
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/04/10 15:11:21
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 12:03:59
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 12:02:21
Andrzej Żbikowski 2017/05/16 09:52:03
Andrzej Żbikowski 2017/05/16 09:36:47
Andrzej Żbikowski 2015/05/06 14:28:52
Agnieszka Maksymowicz 2013/05/29 12:01:02
Agnieszka Maksymowicz 2013/05/28 15:31:22
Agnieszka Maksymowicz 2012/01/11 10:44:53
Agnieszka Maksymowicz 2009/07/17 13:08:43