przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Ochrony Środowiska
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 838, fax +48 91 42 45 432
    wosr@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WOŚr-III
Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Podstawa prawna: art. 52 ust. 1 i 2 oraz art. 53 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U z 2023 r. poz. 589).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U z 2023 r. poz. 589):
1. „Wniosek prowadzącego instalację o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych” (WOŚr-21).
2. Kopia pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada;
3. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
4. plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2066, zwany dalej "planem monitorowania wielkości emisji", wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej i w postaci elektronicznej;
5. plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2066.
W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2066, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:
1) dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4;
2) dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2066;
3) plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej i w postaci elektronicznej;
Wniosek o wydanie zezwolenia oraz dokumenty, o których mowa w art. 53 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 53 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Dz.U z 2022 r. poz. 1092 z późn. zm.), składa się w dwóch egzemplarzach, chyba że wniosek został złożony na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji – 82,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni. Do 60 dni, sprawy szczególnie skomplikowane.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Ochrony Środowiska (WOŚr).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Ministra właściwego do spraw klimatu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub w Filii urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Ochrony Środowiska
wytworzono:
2016/05/12
odpowiedzialny/a:
Anetta Kieszkowska
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/05/19 13:19:49
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/05/19 13:19:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/12/30 14:07:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/04 07:42:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 10:16:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/11 13:59:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/03/08 10:51:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/12 12:06:33 nowa pozycja