Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Budowa

Numer Tytuł procedury
BMKZ-I Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym w granicach administracyjnych Szczecina
WAiB-I Pozwolenie na budowę
WAiB-II Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce/działkach, na których został zaprojektowany
BMKZ–II Wydanie zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku
WAiB-III Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
BMKZ–III Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich / prac restauratorskich / robót budowlanych / badań konserwatorskich / badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu tego zabytku
WAiB-IV Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
WAiB-V Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
WAiB-VI Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
WAiB-VII Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
WAiB-VIII Pozwolenie na rozbiórkę
WMiRSPN-VIII Zabudowa wspólnej granicy, zbliżenie się do granicy obiektem mieszkalnym lub innym
WMiRSPN-IX Udostępnienie nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej
WAiB-IX Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
WAiB-X Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
WAiB-XI Uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego
WZiON-XI Przedłużenie terminu zabudowy
WAiB-XII Przeniesienie pozwolenia na budowę
WAiB-XIII Przeniesienie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
WAiB-XV Wydawanie zaświadczeń
WAiB-XIX Wydanie dziennika budowy
WAiB-XX Decyzje o warunkach zabudowy
WAiB-XXI Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
WAiB-XXII Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
WAiB-XXIV Zgłoszenie budowy stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m² oraz sieci (z wyłączeniem sieci gazowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa)
WAiB-XXIX Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych